KATALOG ZBOŽÍ
Košík

Reklamační řád pro maoobchod

Tento Reklamační řád pro maloobchod (dále jen "reklamační řád") upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb zakoupených prostřednictvím on-line obchodu RostraDveře od naší společnosti:

EKODVERE CZ, se sídlem Šalounova 16, 149 00 Praha 4, Opatov
IČ 28510518

telefonní číslo: 734 486 988
kontaktní e-mail: info@ekodvere.cz

I. REKLAMACE ZBOŽÍ

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje požadavkům právních předpisů;
- se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
- odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud jste spotřebitel a zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

1.3. Pokud jste spotřebitel a pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Jaká je záruční doba?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. Jaká práva z vadného plnění máte jako spotřebitel?

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
a) Doplnění toho, co chybí
Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
b) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží
Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.
Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.
d) Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
- dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
- nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
- se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
- nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

4. Jaká práva z vadného plnění máte, pokud nejste spotřebitel?

4.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

4.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí vám tyto práva z vadného plnění:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
d) odstoupení od smlouvy.

4.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

5. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

5.1. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

5.2. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před převzetím věci věděli;
- jste vadu sami způsobili; nebo
- uplynula záruční doba.

5.3. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
- vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

6. Jak postupovat při reklamaci?

6.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
6.2. Reklamace přijímáme v kterékoli naší provozovně, na adrese našeho skladu, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, a v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít náš sklad.

6.3. Doporučený postup při reklamaci:
- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
- zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
- reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu našeho skladu, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
- pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek
.

6.4. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

II. REKLAMACE MONTÁŽE ZBOŽÍ, ZAMĚŘENÍ A JINÝCH SLUŽEB

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

1.1. Odpovídáme za to, že montáž zboží, zaměření či jiné poskytnuté služby (dále jen "služby") při jejich provedení jsou provedeny bezvadně a že jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služby:
- odpovídají jejich popisu na webovém rozhraní nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě;
- jsou poskytnuty v dohodnutém termínu;
- jsou poskytnuty s náležitou odborností a péčí;
- jsou v souladu s požadavky právních předpisů.

2. Dokdy lze uplatnit práva z vadného plnění týkající se služeb?

2.1. Služby je možné reklamovat v průběhu jejich provádění. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služeb reklamovat do šesti měsíců od jejich provedení.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1 V případě, že Vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:
- bezplatnou nápravu (zejména na dodatečnou montáž zboží, opětovné zaměření nebo nápravu jiné poskytnuté služby);
- přiměřenou slevu z ceny služby;
- odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).
Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1 Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací.

5. Jak postupovat při reklamaci?

5.1 Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2 Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy e mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

5.3 V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Jak reklamaci vyřídíme?

1.1. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci nebo za vady poskytnuté služby.
1.2. Pokud jste spotřebitelem, tak o doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena, pokud jste spotřebitelem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě
1.3. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
1.4. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.01.2017
Posuvný systém LOFT je určen pro lidi, kteří hledají originální řešení pro posuvné dveře. Jednoduchý design a moderní vzhled jistě přidají správnému c..
5 687 Kč 11 677 Kč
Cena bez DPH:4 700 Kč
Anita 5/5 - Dub Antracyt
Skladem -17 %
KONSTRUKCE Křídlo vyrobené v rámové technologii. Masivní 14 cm rám MDF. Masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm. Pevný kolíkový spoj ..
3 328 Kč 4 027 Kč
Cena bez DPH:2 750 Kč
Anita 5/5 - Dub Halifax
Skladem -17 %
KONSTRUKCE Křídlo vyrobené v rámové technologii. Masivní 14 cm rám MDF. Masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm. Pevný kolíkový spoj ..
3 328 Kč 4 027 Kč
Cena bez DPH:2 750 Kč
Anita 5/5 - Dub Wotan
Skladem -17 %
KONSTRUKCE Křídlo vyrobené v rámové technologii. Masivní 14 cm rám MDF. Masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm. Pevný kolíkový spoj ..
3 328 Kč 4 027 Kč
Cena bez DPH:2 750 Kč
Anita 5/5 - Modřín sibiřský
Skladem -17 %
KONSTRUKCE Křídlo vyrobené v rámové technologii. Masivní 14 cm rám MDF. Masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm. Pevný kolíkový spoj ..
3 328 Kč 4 027 Kč
Cena bez DPH:2 750 Kč
Baldur 1
-20 % .Dodání 5-7 týd.
ERKADO nabízí moderní, funkční a stylové Interiérové dveře za velmi atraktivní ceny. Vysoká kvalita a dlouhá životnost dveří je samozřejmostí. Vzhle..
6 413 Kč 8 016 Kč
Cena bez DPH:5 300 Kč
Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy. Více informací